Silnice_Klatovy_Projekt_EU_7 - SILNICE_KLATOVY

K V A L I T A - T R A D I C E - S P O L E H L I V O S T
K V A L I T A - T R A D I C E - S P O L E H L I V O S T
K V A L I T A - T R A D I C E - S P O L E H L I V O S T
Přejít na obsah 
V roce 2020 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0016440:  
„Energetické úspory ve středisku Nýřany“

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram ÚSPORY ENERGIE a je zaměřen na zefektivnění manipulačního procesu ve stavebním dvoře společnosti Silnice Klatovy, a.s. v Nýřanech. K tomuto zefektivnění dojde vyřazením staré technologie a jejím nahrazením novou generací obdobné technologie s obdobnou kapacitou a účelem, ale znatelně úspornějším motorem, který dokáže podat stejný výkon při nižší spotřebě. Realizace projektu bude probíhat na nemovitostech, které společnost Silnice Klatovy a.s. vlastní. Všechny dotčené pozemky se nachází na LV č. 1951 pro katastrální území Nýřany.
Projekt řeší problém současné nadměrné spotřeby stávající technologie, kdy dochází k prodražování celého manipulačního procesu. Stroj vykazuje nejen nadměrnou spotřebu primárního paliva (motorové nafty), ale také vyžaduje neustálou údržbu a drobné opravy, aby byl udržován v chodu. Využití nakladače v náročných podmínkách deponie s vysokou prašností abrazívních materiálů přispívá k velkému opotřebení stroje a z toho vyplývající snižující se efektivitě dané nejen celkovým opotřebením, ale i rokem výroby a tedy celkovým technologickým zastaráním.
Díky realizaci projektu dojde k zefektivnění celého manipulačního procesu a snížení spotřeby primární energie (motorové nafty). To bude mít zprostředkovaný dopad nejen na životní prostředí (díky nižší spotřebě fosilních paliv při stejném užitečném výkonu), ale i na hospodaření společnosti, kdy bude možno manipulovat se stavebním materiálem s menšími jednotkovými náklady.


Realizací projektu dojde k naplnění těchto cílů:

• zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů
• snížení spotřeby energií
• snížení emisí CO2
• snížení emisí ostatních znečišťujících látek (NOX, SO2, VOC, pevné částice)
• zvýšení konkurenceschopnosti žadatele na trhu


Dokončení projektu je předpokládáno do poloviny roku 2022.


Návrat na obsah