Silnice_Klatovy_galerie_stavby_2020 - SILNICE_KLATOVY

K V A L I T A - T R A D I C E - S P O L E H L I V O S T
K V A L I T A - T R A D I C E - S P O L E H L I V O S T
K V A L I T A - T R A D I C E - S P O L E H L I V O S T
Přejít na obsah
REFERENČNÍ STAVBY 2020
Kašperské Hory, ul. Besední a křižovatka Besední - Vimperská
Rekonstrukce stávající komunikace ulice Besední a přestavba křižovatky ulic Besední a Vimperská, výstavba chodníků a parkovacích míst, odvodnění komunikace, opěrné zdi, oplocení, rekonstrukce kanalizace a výměna vodovodu vč. přípojek, zřízení nadzemního hydrantu, vegetační úpravy, veřejné osvětlení a přípojka teplovodu. Stavbu jsme realizovali ve sdružení se společností SWIETELSKY stavební s.r.o.
Investor: Město Kašperské Hory; SÚS PK
Náklady dle projektu: 45.259.000,- Kč bez DPH
I/27 Železná Ruda – průtah, úsek most ev.č. 27-110 – železniční přejezd
Rekonstrukce průtahu silnice I/27 výměnou konstrukce vozovky silnice, úpravy místní komunikace ulice Lyžařská a doplnění chodníků. Dále nová dešťová kanalizace a úpravy na stávajících inženýrských sítích (přeložky vodovodu, veřejného osvětlení a NTL plynovodu).
Investor: ŘSD ČR; Město Železná Ruda
Náklady dle projektu: 28.045.000,- Kč bez DPH
II/233 Rekonstrukce silnice – průtah Chrást (přejezd ČD – školy)
Realizace okružní křižovatky na křížení silnice II/180 a II/233 v obci Chrást, včetně místních komunikací, oprav chodníků, parkovacích stání, přeložka vodovodu, plynovodu a rekonstrukce VO.
Investor: SÚSPK; Obec Chrást
Náklady dle projektu: 15.295.000,- Kč bez DPH
Regenerace PS Pod Hůrkou, Klatovy – etapa 7. – Podhůrecká ulice
Sedmá etapa regenerace sídliště Pod Hůrkou - rekonstrukce ulice Podhůrecká v Klatovech. Rekonstrukce komunikace a chodníků, vybudování parkovacích míst, výstavba nové okružní křižovatky, odvodnění komunikace do nové podzemní vsakovací nádrže, obnova VO.
Investor: Město Klatovy
Náklady dle projektu: 25.175.000,- Kč bez DPH
Oprava povrchu komunikací, vodovodu a kanalizace v Klatovech 2020, 2. část
Oprava povrchu vozovky a chodníků včetně výměny kabelů a sloupů veřejného osvětlení v Mánesově ulici, oprava chodníku včetně výměny kabelu a sloupů veřejného osvětlení v části Čapkovy ulice. Dále oprava na veřejném vodovodu a kanalizaci a přístupová komunikace k retenčním nádržím „U Čedíku“.
Investor: Město Klatovy
Náklady dle projektu: 9.405.000,- Kč bez DPH
Oprava povrchu komunikací a výměna vodovodu v Klatovech 2020, 3. část
Oprava povrchu vozovky a chodníků včetně výměny kabelů a sloupů veřejného osvětlení a výměna vodovodu v Zahradní ulici.
Investor: Město Klatovy
Náklady dle projektu: 12.159.000,- Kč bez DPH
Folmava - chodník v obci - II.etapa
Zřízení druhé etapy chodníku při silnici III/0268 v obci Folmava. Součástí stavby byla i rekonstrukce části silnice, zřízení nového odvodnění silnice a nového veřejného osvětlení, terénní a sadové úpravy v okolí.
Investor: Obec Česká Kubice
Náklady dle projektu: 5.946.000,- Kč bez DPH
II/169 Sušice - ulice T.G. Masaryka
Rekonstrukce silnice II/169 v průtahu města Sušice v celkové délce 475m, včetně rekonstrukce a doplnění odvodnění; rekonstrukce přilehlých chodníků, parkovacích pruhů a autobusové zastávky; výměna vodovodních řadů, kanalizačních přípojek a dešťových svodů, novostavba STL plynovodu včetně přípojek a výstavba veřejného osvětlení.
Investor: SÚSPK;  Město Sušice
Náklady dle projektu: 27.494.000,- Kč bez DPH
Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou, Klatovy – 2. etapa
Druhá etapa regenerace sídliště Pod Hůrkou - celková rekonstrukce chodníků, komunikací a dalších zpevněných ploch, úpravy odvodnění (uliční vpusti, napojení do kanalizace) a veřejného osvětlení.
Investor: Město Klatovy
Náklady dle projektu: 13.298.000,- Kč bez DPH
Výstavba RD – obytná zóna Mokrouše, lokalita Na Trávníkách
Výstavba místní komunikace a obytné zóny v Mokrouších, lokalita Na Trávníkách.
Investor: Wittmann Management, a.s.
Náklady dle projektu: 5.376.000,- Kč bez DPH
Nýrsko - Žižkova ulice
Rekonstrukce místní komunikace Žižkovy ulice - rekonstrukce konstrukčních vrstev vozovky, rekonstrukce chodníků, zřízení parkovacích stání, nové uliční vpusti pro odvodnění zpevněných ploch. Stavbu jsme realizovali ve sdružení se společností JSF stavební s.r.o.
Investor: Město Nýrsko
Náklady dle projektu: 12.503.000,- Kč bez DPH
I/27 Březí – Čachrov
Celoplošná oprava stávající vozovky sinice I/27 v extravilánu mezi obcemi Hořákov/Březí a Čachrov v celkové délce úpravy 2,5 km (plocha úpravy 18 970 m2); včetně rekonstrukce stávajícího propustku rámové konstrukce.

Investor: ŘSD ČR
Náklady dle projektu: 21.501.000,- Kč bez DPH
I/27 Vrhaveč - Neznašovy
Celoplošná oprava povrchu silnice I/27 od obce Vrhaveč až na konec obce Neznašovy. Délka úpravy je 2,2 km (plocha úpravy 17 096 m²). Provedení opravy kanalizace, podélné drenáže, vybudování uličních vpustí a osazení silničních obrub. V rámci úpravy komunikace byly rekonstruovány a v některých místech dostavěny chodníky.
Investor: ŘSD ČR;  Obec Vrhaveč
Náklady dle projektu: 25.829.000,- Kč bez DPH
III/17121 Sušice - Hájkova ulice, rekonstrukce
Rekonstrukce komunikace III/17121 v průjezdním úseku města Sušice v celkové délce 450m, včetně nového odvodnění komunikace a výstavba nových chodníků a ostatních ploch, výstavba nové dešťové a splaškové kanalizace, vodovodu, veřejného osvětlení a rekonstrukce objektu ATS.
Investor: SÚSPK;  Město Sušice
Náklady dle projektu: 31.452.000,- Kč bez DPH
MK - Nýřany (ul. Máchova, Havířská, poz.p.č.1796/2)
Oprava povrchu místních komunikací v Nýřanech.
Investor: Město Nýřany
Náklady dle projektu: 4.783.000,- Kč bez DPH
II/169 Bojanovice, stavební úprava a odvodnění komunikace
Stavební úpravy komunikace silnice II/169 v extravilánu obce Bojanovice. Obnova vozovkového souvrství, vybudování vjezdových bran se směrovacími ostrůvky, odvodnění komunikace, vybudování chodníků, zastávkových pruhů BUS v zálivech a veřejného osvětlení.
Investor: SÚSPK;  Město Rabí
Náklady dle projektu: 10.493.000,- Kč bez DPH
Návrat na obsah