Silnice_Klatovy_asfaltove_smesi - SILNICE_KLATOVY

K V A L I T A - T R A D I C E - S P O L E H L I V O S T
K V A L I T A - T R A D I C E - S P O L E H L I V O S T
K V A L I T A - T R A D I C E - S P O L E H L I V O S T
Přejít na obsah
ASFALTOVÉ SMĚSI
Společnost Silnice Klatovy a.s. vlastní 2 obalovny asfaltových směsí.
Obalovna Svrčovec se nachází cca 4 km od města Klatovy a disponuje maximálním míchacím výkonem 240 t/hod.
Obalovna Dobršín se nachází cca 2 km do města Sušice a disponuje maximálním míchacím výkonem 160 t/hod.
Na obou obalovnách je zaveden systém řízení výroby a obě obalovny jsou certifikovány Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha s.p. Výroba asfaltových směsí podléhá přísné kontrole jak vstupních materiálů (kamenivo, asfalt, filer), tak samotných asfaltových směsí.
Většinu zkoušek zajišťuje naše vlastní laboratoř ve Svrčovci, která vlastní osvědčení o odborné způsobilosti.
Přehled asfaltových směsí vyráběných na našich obalovnách:
Asfaltový beton dle ČSN EN 13108-1:
Směs určena pro stavbu krytových a podkladních vrstev silničních a dálničních vozovek, letištních a jiných zpevněných ploch. Směs se vyznačuje plynulou čarou zrnitosti, což znamená rovnoměrné zastoupení zrn kameniva všech velikostí. Po rozprostření a dokonalém zhutnění je směs prakticky vodotěsná. U tohoto typu asfaltových směsí se jako pojivo zpravidla používá silniční asfalt 50/70, nebo polymery modifikované asfalty.
Asfaltový koberec mastixový dle
ČSN EN 13108-5:
Směs, která je určena pro obrusné vrstvy vysoce zatížených silničních a dálničních vozovek a křižovatek. Čára zrnitosti není plynulá, nosnou kostru směsi tvoří zejména hrubší frakce kameniva. Směs se vyznačuje vyšším obsahem pojiva, především modifikovaného. Aby nedocházelo k jeho stékání, používá se příměs celulózových vláken. Směs je též považována za nepropustnou.
Asfaltový koberec otevřený dle ČSN 73 6121:
Směs pro obrusné, ložní i podkladní vrstvy s přerušenou čarou zrnitosti. Jedná se o vodě propustnou směs, která je často používána jako asfaltový koberec drenážní a dále jako podklady pod hřiště s umělým povrchem.
Asfaltová směs s vysokým modulem tuhosti dle TP151:
Směs pro podkladní a ložní vrstvy vozovek s velmi těžkým dopravním zatížením. Směs umožňuje minimalizovat vznik nadměrných trvalých deformací ve formě vyjetých kolejí, dosáhnout vysoké odolnosti asfaltových vrstev proti únavě a zajistit vysokou životnost vozovky.
Asfaltový koberec se sníženou hlučností:
Speciální směs pro obrusné vrstvy, která podstatně snižuje hluk od pneumatik a zajišťuje velmi dobré protismykové vlastnosti. Použitím této směsi lze snížit hladinu hluku při měření dle ČSN ISO 11819-1 o více než 3 dB (A), což odpovídá snížení intenzity dopravy o cca 40 % nebo omezení rychlosti o cca 10 km/h. Hlavně v intravilánu tak může v některých případech nahradit protihlukové stěny či bariéry.

.
Vyrábíme tyto směsi:
 
ACO 8
ACO 16 S
ACP 16 S
ACO 8 CH
ACL 16 +
SMA 11 S
ACO 11
ACL 16 S
VMT 22
ACO 11 +
ACL 22 +
AKO 8
ACO 11 S
ACL 22 S
AKO 11
ACO 16 +
ACP 16 +
AKO 16
Uvedené směsi vyrábíme se silničním asfaltem 50/70 nebo s různými modifikovanými pojivy (např. PmB 45/80-55, PmB 25/55-55, atd.)
BETONOVÉ SMĚSI
Společnost silnice Klatovy a.s. vlastní betonárku Svrčovec, která se nachází v areálu obalovny nedaleko města Klatovy a disponuje míchacím výkonem 20 m3/hod. Na betonárce je zaveden systém řízení výroby a je certifikována Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha s.p. Výroba betonových směsí podléhá přísné kontrole jak vstupních materiálů (kamenivo, cement, přísady), tak samotných betonů.
Přehled vyráběných betonů:

Stupeň vlivu prostředí
Třída betonu
X0
XC1
XC2
XC3
XC4
XD1
XD2
XD3
XF1
XF2
XF3
XF4
XA1
XA2
XA3
C 8/10
*


C 12/15
*


C 16/20
*
*
*
C 20/25
*
*
*
*C 25/30
*
*
*
*
*
*
*

**


C 30/37
*
*
*
*
*
*
*

**


Stupně vlivu prostředí:
X0 – Bez nebezpečí koroze nebo narušení
XC – Koroze vlivem karbonatace
XD – Koroze způsobená chloridy jinými než z mořské vody
XF – Střídavé působení mrazu a rozmrazování (mrazové cykly), s rozmrazovacími prostředky nebo bez nich
XA – Chemicky agresivní prostředí

KAMENIVO
Pískovna beňovy se nachází západně od Klatov na hranici dvou katastrálních území Bezděkov u Klatov a Klatovy. Geologicky jde o sedimentární ložisko štěrkopísků v údolní nivě řeky Úhlavy, překryté vrstvou jílovitých nánosů o mocnosti 0,5 až 2,2 m. Hlubším podložím širšího okolí ložiska je paleozoické intrusivní těleso, tvořené biotiticko-amfibolickým granodioritem. Intrusivní těleso je vklíněno mezi algonkické horniny na západě a svorovou pararulu na východě. Na tento skalní podklad nasedají pokryvné čtvrtohorní útvary. Jsou to sprašové hlíny, hlinitokamenité sutě a říční štěrkové náplavy.
Stratigraficky je ložisko tvořeno skalním podkladem nejzápadnějšího výběžku středočeského žulového masivu vklíněného mezi algonkické horniny na západě a svorovou pararulu na východě, překryté sedimentárními nánosy řeky.
Petrograficky je hlavním materiálem užitné části ložiska žilný křemen s velikostí valounů až 20 cm, dále jsou zastoupeny žuly a pararuly, které mají často zkaolinizované živce. Další horninou zastoupenou ve štěrkopíscích jsou metamorfované fylity, fylitické břidlice, buližníky a rohovce. Ojediněle se vyskytují valounky vápence, amfibolitu, granulitu a grafitické břidlice.
Silnice Klatovy a.s. na této lokalitě těží štěrkopísky již mnoho let. S přestávkami se zde těží již od padesátých let minulého století.
Sortiment těženého kameniva:
NORMA
Zrnitost kameniva
0/4
4/11
8/16
16/45
32/63
0/32
0/45
0/63
ČSN EN 12620:2002 + A1:2008
*
*
*
*
*
*
*
*
ČSN EN 13043:2002
*
*
*

ČSN EN 13242:2002 + A1:2007
*
*
*

ČSN EN 13139:2002
*LABORATOŘ SVRČOVEC
Vlastníme laboratoř s odbornou způsobilostí provádějící zkoušky, které jsou užívány v souvislosti s výstavbou, opravami a údržbou pozemních komunikací.

Zkoušíme zejména:     

• Zkoušky asfaltových směsí
• Zkoušky asfaltových pojiv
• Zkoušky kameniva
• Zkoušky zemin
• Zkoušky míry zhutnění radiometrickou sondou TROXLER
• Statické a dynamické zkoušky únosnosti
• Měření nerovnosti povrchu vozovekNávrat na obsah