Silnice_Klatovy_galerie_stavby 2014 - SILNICE_KLATOVY

K V A L I T A - T R A D I C E - S P O L E H L I V O S T
K V A L I T A - T R A D I C E - S P O L E H L I V O S T
K V A L I T A - T R A D I C E - S P O L E H L I V O S T
Přejít na obsah
REFERENČNÍ STAVBY 2014
Modernizace přístupových komunikací od Zadova k hraničnímu přechodu Strážný - Philippsreut
Oprava krytových vrstev vozovky v 8 úsecích sil. III.třídy v celkové délce úpravy 7,126 km. V rámci stavby byly opraveny propustky a obnoveno vodorovné dopravní značení.
Investor: Jihočeský kraj
Náklady dle projektu: 13 209 402,- Kč bez DPH
II/190 Všeruby - Chudenín
Rekonstrukce vozovky komunikace II/190. Celková délka rekonstruovaného úseku je cca 7,4 km.
Rekonstrukce spočívala v recyklaci stávajících konstrukčních vrstev za studena s přidáním cementového a asfalt. pojiva (na místě) v tl. 200 mm v celkové ploše cca 40.000 m2. Poté byl povrch urovnán a zhutněn. Následně byly provedeny krytové asfaltobetonové vrstvy ACL 16+ a ACO 11+. Celková plocha obrusné vrstvy je cca 39.100 m2. Součástí stavby byla rovněž obnova vodorovného a svislého dopravního značení a čistění příkopů.
Investor: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Náklady dle projektu: 42 004 000,- Kč bez DPH
Realizace polních cest: K1 a K7a v k.ú. Kanice u Domažlic
Rekonstrukce dvou polních cest jednopruhových s výhybnami s krytem vozovky z asfaltového betonu. Celková délka nové vozovky je 1578m. Součástí stavby byla výstavba nových propustků, sjezdů na okolní pozemky a otevřeného příkopu o délce 400m.
Investor: Státní pozemkový úřad ČR – Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Náklady dle projektu: 11 500 000,- Kč bez DPH
I/27 Běšiny
Celoplošná oprava vozovky: výměna krytových vrstev – vyfrézování a pokládka nových asfaltových vrstev - obrusná vrstva SMA 11S mod. a ložná vrstva ACL 22 S mod. V rámci stavby bylo také provedeno: lokální sanace vozovky, zpevnění krajnic a obnova vodorovného dopravního značení. Rozsah opravy: délka úseku cca 4.300 m, plocha cca 32.750 m2.
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Náklady dle projektu: 25 854 564,- Kč bez DPH
Modrava – křižovatka silnice III/16910 s místní komunikací
Výstavba křižovatky sil. III/16910 a místní komunikace v nové poloze oproti stávajícímu stavu v intravilánu obce Modrava. Předmětem stavby je přeložka silnice III/16910 a místní komunikace s krytem z asfaltového betonu. Odvodnění komunikací a zpevněných ploch je provedeno uličními vpusťmi zaústěnými do nově budované kanalizace o délce cca 117m (DN 300, DN 600). Součástí stavby je vyhrazené parkoviště s komunikací, dále nově zřizované autobusové zastávky (zálivy), chodníky a vjezdy v obvodu stavby, zárubní zídka délky 46m, přeložky inženýrských sítí, výstavba veřejného osvětlení, svislé a vodorovné dopravní značení a zřízení zeleně v prostoru stavby.
Investor: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Obec Modrava
Náklady dle projektu: 23 085 000,- Kč bez DPH

Výstavba sběrného dvora odpadů - Železná Ruda

Výstavba sběrného dvora odpadů ve městě Železná Ruda včetně dodávky vybavení (kontejnerů, stavební buňky).
Investor: Město Železná Ruda
Náklady dle projektu: 5 608 957,00,- Kč bez DPH

II/188 Velký Bor, oprava povrchu
Celoplošná oprava krytu komunikace II/188 v celkové délce  1727 m. Odfrézování a pokládka nových asfaltových krytových vrstev, včetně zpevnění krajnic a obnova vodorovného dopravního značení.

Investor: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Náklady dle projektu: 9 968 000,- Kč bez DPH

Rekonstrukce městského centra Janovice nad Úhlavou
Celková úprava náměstí, jejíž součástí bylo: nová okružní křižovatka v prostoru křížení silnic III/1924, III/18510 s ulicí Harantova, přestavba autobusového nádraží na zastávku pro dva autobusy, nová parkovací stání, výstavba lávky přes mlýnský náhon, zajištění bezbariérového užívání náměstí, úprava veřejných prostranství, rozšíření ploch zeleně a nezbytné rekonstrukce technické infrastruktury (doplnění kanalizačního řadu a nadzemního hydrantu, veřejné osvětlení, přeložka plynovodu STL, ochrana kabelového vedení O2 a osazení rezervních chrániček). Akce zahrnovala také rekonstrukci objektu č.p. 35, demolici části objektu bývalé radnice města a stavební úpravy.

Investor: Město Janovice nad Úhlavou
Náklady dle projektu: 23 045 000,- Kč bez DPH
Návrat na obsah