Silnice_Klatovy_galerie_stavby 2015 - SILNICE_KLATOVY

K V A L I T A - T R A D I C E - S P O L E H L I V O S T
K V A L I T A - T R A D I C E - S P O L E H L I V O S T
K V A L I T A - T R A D I C E - S P O L E H L I V O S T
Přejít na obsah
REFERENČNÍ STAVBY 2015
II/171 Petrovice – Sušice
Celoplošná oprava povrchu komunikace o celkové délce 5 408 metrů, výměna krytových vrstev vozovky, úpravy sjezdů, rozjezdů, autobusových zastávek, nová čela betonového propustku a 212 metrů nového odvodňovacího žlabu.
Investor: Správa a údržba Plzeňského kraje, p.o.
Náklady dle projektu: 29 973 000,- Kč bez DPH
Oprava lesní cesty Javoří Pila - Modrava
Oprava části lesní cesty od odbočky na Tříjezerní slať směrem na Poledník v délce 2,895  km spočívající v položení nové krycí vrstvy asfaltobetonu, dosypání krajnice štěrkodrtí a očištění příkopu vč. opravy trubní propusty DN 500.
Investor: Správa NP Šumava
Náklady dle projektu: 4 179 502 Kč bez DPH
Realizace polních cest: S 12 a N5 v k.ú. Všeruby u Kdyně
Rekonstrukce-výstavba dvou jednopruhových polních cest kategorie P4.0/30 včetně výhyben a doprovodné zeleně.
Kryt vozovek polních cest je z asfaltobetonu délka rekonstrukce vozovky S12 činí 593m a výstavby vozovky N5 činí cca 992 m.
Investor: Státní pozemkový úřad ČR – Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Náklady dle projektu: 12 800 000,- Kč bez DPH

Oprava lesní cesty Na Knížecí Pláně

Oprava části lesní cesty na ÚP Borová Lada v délce 2,322 km včetně opravy výhybny a 2 rozjezdů na navazující komunikace spočívající v položení nové krycí vrstvy asfaltobetonu a dosypání krajnice štěrkodrtí.
Investor: Správa NP Šumava
Náklady dle projektu: 2 646 622 Kč bez DPH

I/27 Borovy
Celoplošná oprava asfaltových vrstev vozovky silnice I/27 od hranic okr. Plzeň – jih a Klatovy za čerpací stanici Robin Oil (celková délka 2757 m).

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Obec Borovy
Náklady dle projektu: 23 772 875,- Kč bez DPH
Polní cesty Zahorčice
Rekonstrukce dvou polních cest jednopruhových s výhybnami s krytem vozovky z penetračního makadamu, částečně z asfaltového betonu. Celková délka stavebních úprav je 1637m. Součástí stavby byla výstavba nových propustků, sjezdů na okolní pozemky.
Investor: Státní pozemkový úřad ČR – Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Náklady dle projektu: 17 000 000,- Kč bez DPH
Točník – chodník u silnice III/11766
Výstavba chodníku při silnici III/11766 včetně dešťové kanalizace, přilehlého pásu vozovky, tzv. vjezdové brány do obce a veřejné osvětlení.
Investor: Město Klatovy
Náklady dle projektu: 10 671 000,- Kč bez DPH

II/187 průtah Hrádek u Sušice
Rekonstrukce vozovky silnice II/187 v průtahu obce Hrádek u Sušice.

Odfrézování stáv.krytu, úprava  a doplnění obrub, pokládka nových asfaltových vrstev, výšková úprava šachet, vpustí a krycích hrnců a obnova vodorovného a svislého dopravního značení. Součástí stavby byla výstavba kanalizace pro odvodnění povrchu komunikace DN 300 a úpravy napojení místních komunikací.
Investor: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Obec Hrádek
Náklady dle projektu: 11 416 026,- Kč bez DPH
I/27 Jesení – Onen Svět
Celoplošná oprava krytových vrstev vozovky silnice I/27 o celkové délce 1917m.  Obrusná vrstva vozovky z SMA 11S PMB  tl. 40 mm (vč. podrcení předobaleným  kamenivem). Součástí opravy bylo i stržení nánosu z krajnic, dosypání krajnic frézovanou drtí a nové vodorovné dopravní značení.
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Náklady dle projektu: 25 353 290,- Kč bez DPH
II/191 a II/190 Nýrsko – Hojsova Stráž
Oprava vybraných úseků komunikací II/191 a II/190 v úseku Nýrsko – Hojsova Stráž. 1. úsek:  Nýrsko – Milence o celkové délce 3.088 m – odfrézování obrusné vrstvy a vyrovnání profilu, výspravy trhlin, pokládka ložné a obrusné vrstvy, vodorovné dopravní značení a výměna směr. sloupků, úprava sjezdů, zpevnění krajnic a pročištění silničních příkopů a propustků.
2.úsek: Hojsova Stráž – Zelená Lhota o celkové délce 2.331 m – výsprava výtluků, vyrovnávky, pokládka obrusné vrstvy, úprava sjezdů, vodorovné dopravní značení, výměna směr.sloupků se sněhovými tyčemi a zpevnění krajnic.
Investor: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Náklady dle projektu: 25 353 290,- Kč bez DPH

Modernizace komunikací II. a III.třídy (P9A) – část 5: okres Prachatice
Modernizace silnice III/14517 v úseku Zdíkov – Račov (3008m) a III/14418 v úseku Budkov – Chlumany (4189m). Předmětem stavebních prací byla celoplošná oprava krytu vozovek z asfaltového betonu, včetně zpevnění krajnic a VDZ. V úseku Zdíkov  - Račov (v intravilánu obcí)  byla provedena oprava recyklací s reprofilací za studena cem. a asf.

Investor: Jihočeský kraj
Náklady dle projektu: 13 780 913,- Kč bez DPH

Rekonstrukce silnice III/16910 Antýgl – Modrava
Rekonstrukce komunikace III/16910 v úseku Antýgl - Modrava o celkové délce 4 265m. Součástí stavby byla výměna krytových vrstev vozovky, sanace okrajů vozovky, vyztužení silničních svahů systémem Green Terramesh v délce 730m, osazení dřevoocelových svodidel v délce 930m, sněhových tyčí, směrových sloupků, rekonstrukce 24 trubních propustků včetně zřízení betonových čel z lomového kamene a zpevnění příkopu z lomového kamene. Dále bylo obnoveno vodorovné dopravní značení a dosypány krajnice.

Investor: Správa a údržba Plzeňského kraje, o. p.
Náklady dle projektu: 37 900 000,- Kč bez DPH

Kompostárna města Klatovy
Výstavba kompostárny – zpevněné plochy s krytem z asfaltobetonu pro uložení kompostu (o celkové ploše 6200m2), terénní úpravy vč. ozelenění areálu, nové oplocení, přípojka NN, přeložka plynovodu, odvodnění areálu a záchytná jímka vč. čerpací stanice a strojního vybavení.

Investor: Město Klatovy
Náklady dle projektu: 19 998 000,- Kč bez DPH

Heřmanova Huť – Příjezdová komunikace k areálu skláren
Výstavba a rekonstrukce místních komunikací v obci Heřmanova Huť, včetně napojení na silnici III/20312 (o celkové délce 0,51 km). Součástí stavby byla demolice garáží a odstranění vlečky. Dále pak výstavba jednostranného chodníku, kanalizace a veřejného osvětlení, sadové úpravy.

Investor: Obec Heřmanova Huť
Náklady dle projektu: 16 864 280,- Kč bez DPH

II/169 Horažďovice – Rabí – Sušice, 1.úsek
Předmětem této stavby byly stavební úpravy sil. II/169 v úseku za mostem ev.č. 169-1 až po začátek města Rabí s vynecháním úseku u obce Bojanovice. Celková délka úpravy byla 5 946m.

Součástí stavby bylo odstranění nánosu z krajnic, odfrézování stávajících asfaltobetonových vrstev, očištění povrchu, zalití a sanace trhlin, pokládka výztužných geomříží, provedení spojovacích postřiků a pokládka asfaltobetonových vrstev. V rámci stavby byla provedena oprava a pročištění stávajících propustků, sanace betonových čel a zpevnění příkopů z kamenné dlažby do betonu. V úseku km 3,485-3,653 bylo provedeno rozšíření komunikace se zřízením nového násypového tělesa a osazení nových svodidel. Dále bylo obnoveno vodorovné dopravní značení, osazeny nové směrové sloupky a dosypány krajnice.
Investor: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Náklady dle projektu: 37 620 968,- Kč bez DPH
Most ev.č. 175-004 Slavkovice
Stávající silniční most byl rozebrán a nahrazen novým mostním objektem -  jednopolovým monolitickým železobetonovým otevřeným rámem, o  světlosti 7,0 m založeným na vrtaných pilotách.
Investor: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.
Náklady dle projektu: 9 056 000,- Kč bez DPH
Stavební úpravy lesních cest Bzí 114, 115, 120
Stavební úpravy tří lesních cest. Provedení nové konstrukce komunikace jedné lesní cesty se štěrkovým krytem se zakalením a oprava asfaltového povrchu dvou lesních cest položením nových asfaltových vrstev.  Součástí stav.úprav bylo dosypání nezpevněných krajnic a oprava odvodnění.
Investor: Lesy České republiky, s.p.
Náklady dle projektu: 9 799 834,- Kč bez DPH

Modernizace komunikací II. a III.třídy (P8A) – část 6: okres Strakonice
Modernizace silnic: III/12247 Libějovice – Záhorčí, III/1213 Sedlice – Škvořetice, III/17212 Volenice – Kalenice, III/02216 Zadní Hoštice – Horní Poříčí. Předmětem stavebních prací byla celoplošná oprava krytu vozovek z asfaltového betonu, včetně zpevnění krajnic a VDZ.

Investor: Jihočeský kraj
Náklady dle projektu: 13 587 320,- Kč bez DPH
Návrat na obsah