Silnice_Klatovy_galerie_stavby 2016 - SILNICE_KLATOVY

Vyhledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Referenční stavby

Referenční stavby 2016

Malá Víska – Vrhaveč – chodník u silnice I/27

Rekonstrukce pravostranného chodníku v průjezdním úseku obcí Malá Víska a Vrhaveč v délce 1,912 km a levostranného v délce 0,117 km. Byla upravena nástupiště autobusových zastávek a zřízeno místo pro přecházení, došlo k výměně šachtových poklopů revizních šachet a zřízení uličních vpustí a liniového odvodnění.

Investor: Obec Vrhaveč

Náklady dle projektu: 5 928 000 Kč bez DPH

III/19515 Drahotín - Šidlákov

Celoplošná oprava asfaltového krytu stávající silnice III/19515 v úseku Drahotín – Šidlákov o celkové délce 3,96 km – formou lokálních sanací, a pokládky ložní a obrusné vrstvy v celkové ploše cca 21000m2.

Investor: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Náklady dle projektu: 16 851 000 Kč bez DPH

I/22 Domažlice – I. etapa

Celoplošná oprava povrchu komunikace I/22 v intravilánu města Domažlice v celkové délce 778m, jejíž součástí byla realizace obrusné vrstvy AK 8 SH tl. 3 cm, která splňuje požadavky na asfaltové směsi snižující hluk.

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Náklady dle projektu: 6 969 566 Kč bez DPH

Švihov - Žižkova ulice - rekonstrukce mostu

Rekonstrukce místní komunikace - hlavní přístupové komunikace k objektu hradu. Nedílnou součástí objektu je i odvodnění vozovky a přidružených zpev.ploch do uličních vpustí. Byla provedena nová konstrukce vozovky, s krytem ze žulové dlažby, žulové krajníky a výstavba dešťové kanalizace pro odvodnění vozovky o délce 77 m a světlosti DN 250 mm. Dále byla provedena celková oprava mostu přes mlýnský náhon - na nosné konstrukci byla nadbetonována železobetonová spřažená deska, na mostním objektu byla provedena římsa, obruby z kamenných krajníků, líc mostní římsy tvoří kamenné zídky s dřevěným mostním zábradlím.

Investor: Město Švihov

Náklady dle projektu: 5 000 000 Kč bez DPH

II/169 Svojše – Horská Kvilda (SO 103 km 33,196-37,241)

Oprava silnice II/169 v úseku mezi obcemi Svojše a Horská Kvilda o celkové délce 4,045 km – formou výměny krytových vrstev vozovky s lokální výspravou poškozených míst, opravou trhlin, provedení vodorovného dopravního značení a zpevnění krajnic.

Investor: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Náklady dle projektu: 21 981 000 Kč bez DPH

II/186 Strážovice - Žďár

Celoplošná oprava povrchu vozovky sil. II/186 v úseku Žďár - Strážovice o celkové délce 3,5 km – formou výměny krytových vrstev vozovky s lokální výspravou poškozených míst, opravou trhlin, provedení vodorovného dopravního značení, osazení svodidel a zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem.

Investor: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Náklady dle projektu: 20 726 577 Kč bez DPH

Úprava křižovatky II/121 x II/173 x II/175 Blatná“ (okr. ST)

Stavební úpravy křižovatky silnic č. II/121, II/173 a II/175 zahrnující zřízení nové okružní křižovatky místo stávající křižovatky stykové silnic II. třídy ve vlastnictví Jihočeského kraje a úpravu chodníků ve vlastnictví Města Blatná.
Okružní křižovatka má vnější průměr 25 m, šířku vozovky okružního pásu 6 m, šířku lemujícího prstence 3 m a průměr středového ostrůvku 7 m. Stavba zahrnuje výstavbu zcela nových konstrukčních vrstev vozovek včetně nového krytu, zřízení vodorovného a svislého dopravního značení, úpravu odvodnění vozovky pomocí trativodů a uličních vpustí, stavební úpravy přilehlých chodníků, výstavbu nového veřejného osvětlení, překládky inženýrských sítí (kanalizace, plyn, NN, sdělovací kabely) a zřízení nových chrániček.

Investor: Jihočeský kraj, Město Blatná

Náklady dle projektu: 13 070 370 Kč bez DPH

Strážov – rekonstrukce komunikace od náměstí k MŠ

Rekonstrukce stávající komunikace s odvodněním vozovky do uličních vpustí a rekonstrukcí veřejného osvětlení.  Při rekonstrukci byla odstraněna celá konstrukce vozovky včetně přilehlých krajníků a chodníků. Vozovka rekonstruované komunikace je s krytem z asfaltového betonu. Povrch chodníků je z betonové zámkové dlažby, parkovací místa s povrchem z betonové dlažby. Zatravnění zbylé nezastavěné části přilehlých pozemků.

Investor: Město Strážov

Náklady dle projektu: 2 200 000 Kč bez DPH

LC Od kaple - Hřebenová - realizace stavebních prací

Oprava lesní cesty v délce 3,095km, šířky 3,00m, v k.ú. Postřekov, Novosedly u Nemanic. Do km 0,845 byly opraveny pouze lokální výtluky, dále byla provedena celoplošná oprava konstrukce vozovky, včetně odvodnění, opravy propustků z bet.trub a zpevnění hosp. sjezdů

Investor: Lesy České republiky, s.p.

Náklady dle projektu: 3 879 254 Kč bez DPH

LC Obrázek - Planina

Realizace stavebních prací na opravě povrchu LC Obrázek – Planina na LS Železná Ruda, revír 3, Pancíř, v celkové délce 1,010 km s krytem z asfaltového betonu včetně zpevněných krajnic a pročištění příkopů.

Investor: Lesy České republiky, s.p.

Náklady dle projektu: 4 785 270 Kč bez DPH

Lávka Petrovice

Novostavba lávky pro pěší přes Měcholupský potok v obci Petrovice s navazujícím chodníkem o celkové délce 90 m na levém a pravém břehu potoka.
Vlastní lávka je ocelová z přímých válcovaných nosníků. Dvojice podélných
nosníků mostovky jsou profily IPN 300. Příčníky mostovky tvoří ocelové válcované

Investor: Město Měčín

Náklady dle projektu: 909 000 Kč bez DPH

Rekonstrukce návsi obce Blatnice

Realizace nových bezbariérových chodníků při silnici III/2035 s povrchem z betonové zámkové dlažby včetně nové zklidněné komunikace s asfaltovým krytem, úprav dopravního připojení místní obslužné komunikace na sil. III/2035, úprav dopravního připojení stavbou dotčených nových zklidněných komunikací na III/2035 (3x), úprav vjezdů a vstupů k přilehlým nemovitostem, nových míst pro přecházení chodců přes silnici III/2035 a místní komunikace, 39 parkovacích stání na návsi s povrchem z betonové zámkové dlažby, úpravy stávajících autobusových zastávek na III/2035 v obou směrech, odvodnění zpevněných ploch do uličních vpustí a veřejného osvětlení prostoru návsi.

Investor: Obec Blatnice

Náklady dle projektu: 5 900 000 Kč bez DPH

Most ev.č. 0229-1 před obcí Lhůta

Rekonstrukce mostu (havarijní stav) ev.č. 0229-1 na silnici III/0229 před obcí Lhůta. V rámci rekonstrukce byl zdemolován stávající mostní objekt a byla vybudována nová flexibilní ocelová konstrukce tlamového tvaru založena na štěrkopískovém polštáři. Čela byla oboustranně ztužena navazujícími gabionovými zdmi s osazením nových svodidel. Dále byla provedena izolační vrstva, a v místě stavby kompletně nová vozovka.

Investor: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Náklady dle projektu: 4 101 149 Kč bez DPH

Most ev.č. 19515-2 Drahotín

Předmětem stavby bylo snesení nosné konstrukce stávajícího mostu na sil. III/19515 přes terénní propadlinu (mokřinu) a její nahrazení propustkem.
Nově vybudovaný propustek je kruhového průřezu světlého průměru 800 mm z plastové korugované polypropylenové roury, délka roury propustku je 9,6m. Na vtoku byla vybudována vtoková jímka z kamenné dlažby. Čelo propustku na vtoku je železobetonové s římsou, na výtoku je propustek pouze s odlážděním kamennou dlažbou do betonu. Po obou stranách bylo provedeno odláždění svahů silničního tělesa kamennou dlažbou do betonu.  Na vtokové straně bylo osazeno silniční svodidlo v délce cca 17 m.  Součástí stavby byla i úprava přilehlé komunikace s asfaltobetonovým povrchem za respektování stávajících výškových i směrových poměrů o celkové délce 25m.

Investor: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Náklady dle projektu: 1 209 000 Kč bez DPH

Havlíčkova ulice, SO 03, SO 04 – rekonstrukce vodovodu, kanalizace a povrchů v Klostermannově ulici

Předmětem této stavby byla rekonstrukce stávajících inženýrských sítí v části ulice Klostermannova v Sušici v úseku od ul. Příkopy po Náměstí Svobody, a to veřejného vodovodu (v délce cca 137m) a veřejné jednotné kanalizace (DN 400 a DN 500 v celkové délce cca 154m) vč. přípojek k nemovitostem a kompletní rekonstrukce vozovky a chodníků v úseku o celkové délce cca 163m.  Jednalo se o kompletní obnovu konstrukčních vrstev. Kryt jízdních pruhů a chodníků je ze žulové dlažby. Součástí byla úprava křižovatek, míst pro přecházení, sjezdů do přilehlých nemovitostí, parkovací pruhy podél místní komunikace ze žulové dlažby a vyřešení odvodnění v celém rozsahu úpravy včetně obnovy svislého dopravního značení. Celková plocha dlážděného povrchu je cca 995 m2. V rámci stavby byla provedena výměna veřejného osvětlení – nové rozvody a nové sloupy veřejného osvětlení.

Investor: Město Sušice

Náklady dle projektu: 6 583 097 Kč bez DPH

Sušice, Nová – oprava povrchu komunikace

Rekonstrukce konstrukčních vrstev místní komunikace včetně chodníků s povrchem z asfaltobetonu v celkové ploše 1750 m2. Součástí stavby bylo osazení obrub a zřízení uličních vpustí.

Investor: Město Sušice

Náklady dle projektu: 2 800 000 Kč bez DPH

III/1717 Kolinec-průtah

Rekonstrukce silnice III/1717 (ulice Jindřichovická) kompletní rekonstrukcí konstrukce vozovky (600m) a částečně celoplošnou opravou krytu asf.vozovky (140m). Dále byly realizovány nové chodníky, zpevněné plochy a podélná parkovací stání včetně odvodnění a vybudování a rekonstrukce kanalizace a vodovodu vč. přípojek.

Investor: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., Městys Kolinec

Náklady dle projektu: 26 824 000 Kč bez DPH

Polní cesty Paračov za vilou

Rekonstrukce a výstavba čtyř polních cest (RCH1, NCH1, RCV12, RCV11) o celkové délce 2,7 km s povrchem z asfaltového betonu, částečně asfaltovým nátěrem. Součástí stavby byla také realizace výhyben, propustků a doprovodná výsadba zeleně.

Investor: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice

Náklady dle projektu: 15 900 000 Kč bez DPH

ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI POHYBU CHODCŮ PODÉL SILNICE I/26 - ZBŮCH

Rekonstrukce stávajících ploch určených pro chodník s propojením stávajících  chodníků. Součástí stavby bylo i odvodnění novými vpustěmi. V rámci realizace rekonstrukce se provedla i úprava oplocení a železobetonové opěrné stěny a úpravy dopravního připojení místních komunikací, osvětlení přechodu pro chodce.

Investor: Obec Zbůch

Náklady dle projektu: 7 815 112 Kč bez DPH
 
Copyright 2015 www.babka.cz
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky