Silnice_Klatovy_galerie_stavby 2016 - SILNICE_KLATOVY

K V A L I T A - T R A D I C E - S P O L E H L I V O S T
K V A L I T A - T R A D I C E - S P O L E H L I V O S T
K V A L I T A - T R A D I C E - S P O L E H L I V O S T
Přejít na obsah
REFERENČNÍ STAVBY 2016
Malá Víska – Vrhaveč – chodník u silnice I/27
Rekonstrukce pravostranného chodníku v průjezdním úseku obcí Malá Víska a Vrhaveč v délce 1,912 km a levostranného v délce 0,117 km. Byla upravena nástupiště autobusových zastávek a zřízeno místo pro přecházení, došlo k výměně šachtových poklopů revizních šachet a zřízení uličních vpustí a liniového odvodnění.
Investor: Obec Vrhaveč
Náklady dle projektu: 5 928 000 Kč bez DPH
III/19515 Drahotín - Šidlákov
Celoplošná oprava asfaltového krytu stávající silnice III/19515 v úseku Drahotín – Šidlákov o celkové délce 3,96 km – formou lokálních sanací, a pokládky ložní a obrusné vrstvy v celkové ploše cca 21000m2.
Investor: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Náklady dle projektu: 16 851 000 Kč bez DPH
I/22 Domažlice – I. etapa
Celoplošná oprava povrchu komunikace I/22 v intravilánu města Domažlice v celkové délce 778m, jejíž součástí byla realizace obrusné vrstvy AK 8 SH tl. 3 cm, která splňuje požadavky na asfaltové směsi snižující hluk.

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Náklady dle projektu: 6 969 566 Kč bez DPH
Švihov - Žižkova ulice - rekonstrukce mostu
Rekonstrukce místní komunikace - hlavní přístupové komunikace k objektu hradu. Nedílnou součástí objektu je i odvodnění vozovky a přidružených zpev.ploch do uličních vpustí. Byla provedena nová konstrukce vozovky, s krytem ze žulové dlažby, žulové krajníky a výstavba dešťové kanalizace pro odvodnění vozovky o délce 77 m a světlosti DN 250 mm. Dále byla provedena celková oprava mostu přes mlýnský náhon - na nosné konstrukci byla nadbetonována železobetonová spřažená deska, na mostním objektu byla provedena římsa, obruby z kamenných krajníků, líc mostní římsy tvoří kamenné zídky s dřevěným mostním zábradlím.
Investor: Město Švihov
Náklady dle projektu: 5 000 000 Kč bez DPH
II/169 Svojše – Horská Kvilda (SO 103 km 33,196-37,241)
Oprava silnice II/169 v úseku mezi obcemi Svojše a Horská Kvilda o celkové délce 4,045 km – formou výměny krytových vrstev vozovky s lokální výspravou poškozených míst, opravou trhlin, provedení vodorovného dopravního značení a zpevnění krajnic.
Investor: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Náklady dle projektu: 21 981 000 Kč bez DPH
II/186 Strážovice - Žďár
Celoplošná oprava povrchu vozovky sil. II/186 v úseku Žďár - Strážovice o celkové délce 3,5 km – formou výměny krytových vrstev vozovky s lokální výspravou poškozených míst, opravou trhlin, provedení vodorovného dopravního značení, osazení svodidel a zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem.
Investor: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Náklady dle projektu: 20 726 577 Kč bez DPH
Úprava křižovatky II/121 x II/173 x II/175 Blatná“ (okr. ST)
Stavební úpravy křižovatky silnic č. II/121, II/173 a II/175 zahrnující zřízení nové okružní křižovatky místo stávající křižovatky stykové silnic II. třídy ve vlastnictví Jihočeského kraje a úpravu chodníků ve vlastnictví Města Blatná.
Okružní křižovatka má vnější průměr 25 m, šířku vozovky okružního pásu 6 m, šířku lemujícího prstence 3 m a průměr středového ostrůvku 7 m. Stavba zahrnuje výstavbu zcela nových konstrukčních vrstev vozovek včetně nového krytu, zřízení vodorovného a svislého dopravního značení, úpravu odvodnění vozovky pomocí trativodů a uličních vpustí, stavební úpravy přilehlých chodníků, výstavbu nového veřejného osvětlení, překládky inženýrských sítí (kanalizace, plyn, NN, sdělovací kabely) a zřízení nových chrániček.
Investor: Jihočeský kraj, Město Blatná
Náklady dle projektu: 13 070 370 Kč bez DPH
Strážov – rekonstrukce komunikace od náměstí k MŠ
Rekonstrukce stávající komunikace s odvodněním vozovky do uličních vpustí a rekonstrukcí veřejného osvětlení.  Při rekonstrukci byla odstraněna celá konstrukce vozovky včetně přilehlých krajníků a chodníků. Vozovka rekonstruované komunikace je s krytem z asfaltového betonu. Povrch chodníků je z betonové zámkové dlažby, parkovací místa s povrchem z betonové dlažby. Zatravnění zbylé nezastavěné části přilehlých pozemků.
Investor: Město Strážov
Náklady dle projektu: 2 200 000 Kč bez DPH
LC Od kaple - Hřebenová - realizace stavebních prací
Oprava lesní cesty v délce 3,095km, šířky 3,00m, v k.ú. Postřekov, Novosedly u Nemanic. Do km 0,845 byly opraveny pouze lokální výtluky, dále byla provedena celoplošná oprava konstrukce vozovky, včetně odvodnění, opravy propustků z bet.trub a zpevnění hosp. sjezdů
Investor: Lesy České republiky, s.p.
Náklady dle projektu: 3 879 254 Kč bez DPH
LC Obrázek - Planina
Realizace stavebních prací na opravě povrchu LC Obrázek – Planina na LS Železná Ruda, revír 3, Pancíř, v celkové délce 1,010 km s krytem z asfaltového betonu včetně zpevněných krajnic a pročištění příkopů.
Investor: Lesy České republiky, s.p.
Náklady dle projektu: 4 785 270 Kč bez DPH
Lávka Petrovice
Novostavba lávky pro pěší přes Měcholupský potok v obci Petrovice s navazujícím chodníkem o celkové délce 90 m na levém a pravém břehu potoka.
Vlastní lávka je ocelová z přímých válcovaných nosníků. Dvojice podélných
nosníků mostovky jsou profily IPN 300. Příčníky mostovky tvoří ocelové válcované
Investor: Město Měčín
Náklady dle projektu: 909 000 Kč bez DPH
Rekonstrukce návsi obce Blatnice
Realizace nových bezbariérových chodníků při silnici III/2035 s povrchem z betonové zámkové dlažby včetně nové zklidněné komunikace s asfaltovým krytem, úprav dopravního připojení místní obslužné komunikace na sil. III/2035, úprav dopravního připojení stavbou dotčených nových zklidněných komunikací na III/2035 (3x), úprav vjezdů a vstupů k přilehlým nemovitostem, nových míst pro přecházení chodců přes silnici III/2035 a místní komunikace, 39 parkovacích stání na návsi s povrchem z betonové zámkové dlažby, úpravy stávajících autobusových zastávek na III/2035 v obou směrech, odvodnění zpevněných ploch do uličních vpustí a veřejného osvětlení prostoru návsi.
Investor: Obec Blatnice
Náklady dle projektu: 5 900 000 Kč bez DPH
Most ev.č. 0229-1 před obcí Lhůta
Rekonstrukce mostu (havarijní stav) ev.č. 0229-1 na silnici III/0229 před obcí Lhůta. V rámci rekonstrukce byl zdemolován stávající mostní objekt a byla vybudována nová flexibilní ocelová konstrukce tlamového tvaru založena na štěrkopískovém polštáři. Čela byla oboustranně ztužena navazujícími gabionovými zdmi s osazením nových svodidel. Dále byla provedena izolační vrstva, a v místě stavby kompletně nová vozovka.
Investor: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Náklady dle projektu: 4 101 149 Kč bez DPH

Most ev.č. 19515-2 Drahotín

Předmětem stavby bylo snesení nosné konstrukce stávajícího mostu na sil. III/19515 přes terénní propadlinu (mokřinu) a její nahrazení propustkem.
Nově vybudovaný propustek je kruhového průřezu světlého průměru 800 mm z plastové korugované polypropylenové roury, délka roury propustku je 9,6m. Na vtoku byla vybudována vtoková jímka z kamenné dlažby. Čelo propustku na vtoku je železobetonové s římsou, na výtoku je propustek pouze s odlážděním kamennou dlažbou do betonu. Po obou stranách bylo provedeno odláždění svahů silničního tělesa kamennou dlažbou do betonu.  Na vtokové straně bylo osazeno silniční svodidlo v délce cca 17 m.  Součástí stavby byla i úprava přilehlé komunikace s asfaltobetonovým povrchem za respektování stávajících výškových i směrových poměrů o celkové délce 25m.
Investor: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Náklady dle projektu: 1 209 000 Kč bez DPH
Havlíčkova ulice, SO 03, SO 04 – rekonstrukce vodovodu, kanalizace a povrchů v Klostermannově ulici
Předmětem této stavby byla rekonstrukce stávajících inženýrských sítí v části ulice Klostermannova v Sušici v úseku od ul. Příkopy po Náměstí Svobody, a to veřejného vodovodu (v délce cca 137m) a veřejné jednotné kanalizace (DN 400 a DN 500 v celkové délce cca 154m) vč. přípojek k nemovitostem a kompletní rekonstrukce vozovky a chodníků v úseku o celkové délce cca 163m.  Jednalo se o kompletní obnovu konstrukčních vrstev. Kryt jízdních pruhů a chodníků je ze žulové dlažby. Součástí byla úprava křižovatek, míst pro přecházení, sjezdů do přilehlých nemovitostí, parkovací pruhy podél místní komunikace ze žulové dlažby a vyřešení odvodnění v celém rozsahu úpravy včetně obnovy svislého dopravního značení. Celková plocha dlážděného povrchu je cca 995 m2. V rámci stavby byla provedena výměna veřejného osvětlení – nové rozvody a nové sloupy veřejného osvětlení.
Investor: Město Sušice
Náklady dle projektu: 6 583 097 Kč bez DPH
Sušice, Nová – oprava povrchu komunikace
Rekonstrukce konstrukčních vrstev místní komunikace včetně chodníků s povrchem z asfaltobetonu v celkové ploše 1750 m2. Součástí stavby bylo osazení obrub a zřízení uličních vpustí.
Investor: Město Sušice
Náklady dle projektu: 2 800 000 Kč bez DPH
III/1717 Kolinec-průtah
Rekonstrukce silnice III/1717 (ulice Jindřichovická) kompletní rekonstrukcí konstrukce vozovky (600m) a částečně celoplošnou opravou krytu asf.vozovky (140m). Dále byly realizovány nové chodníky, zpevněné plochy a podélná parkovací stání včetně odvodnění a vybudování a rekonstrukce kanalizace a vodovodu vč. přípojek.
Investor: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., Městys Kolinec
Náklady dle projektu: 26 824 000 Kč bez DPH
Polní cesty Paračov za vilou
Rekonstrukce a výstavba čtyř polních cest (RCH1, NCH1, RCV12, RCV11) o celkové délce 2,7 km s povrchem z asfaltového betonu, částečně asfaltovým nátěrem. Součástí stavby byla také realizace výhyben, propustků a doprovodná výsadba zeleně.
Investor: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice
Náklady dle projektu: 15 900 000 Kč bez DPH
ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI POHYBU CHODCŮ PODÉL SILNICE I/26 - ZBŮCH
Rekonstrukce stávajících ploch určených pro chodník s propojením stávajících  chodníků. Součástí stavby bylo i odvodnění novými vpustěmi. V rámci realizace rekonstrukce se provedla i úprava oplocení a železobetonové opěrné stěny a úpravy dopravního připojení místních komunikací, osvětlení přechodu pro chodce.
Investor: Obec Zbůch
Náklady dle projektu: 7 815 112 Kč bez DPH
Návrat na obsah