Silnice_Klatovy_galerie_stavby 2017 - SILNICE_KLATOVY

K V A L I T A - T R A D I C E - S P O L E H L I V O S T
K V A L I T A - T R A D I C E - S P O L E H L I V O S T
K V A L I T A - T R A D I C E - S P O L E H L I V O S T
Přejít na obsah
REFERENČNÍ STAVBY 2017
Sušice – Volšovská ulice
Rekonstrukce silnice II/171 – ulice Volšovská se stavbou zálivu autobusových zastávek, parkovacími pruhy a oboustrannými chodníky, včetně odvodnění a trvalého dopravního značení. Dále byla realizovaná přestavba stávající stykové křižovatky na křižovatku okružní, se 3-mi paprsky, průměrem okružní pásu 28m a šířkou jízdního pásu 7,0 m a průměrem středového ostrova 10 m; obnova veřejného osvětlení v celé délce úpravy a na obvodu okružní křižovatky a přeložka STL plynovodu.
Investor: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  Město Sušice
Náklady dle projektu:  29 951 268 Kč bez DPH
REKONSTRUKCE A REVITALIZACE MÍROVÉHO NÁMĚSTÍ V HORAŽĎOVICÍCH, ETAPA II.
Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích, jejímž předmětem byla rekonstrukce a sjednocení povrchů (komunikace, parkoviště, chodníky, obrubníky, vydlážděná plocha celého náměstí), rekonstrukce veřejného osvětlení a městského rozhlasu, vybudování nových rozvodů NN pro potřeby kulturních akcí, přeložka telefonního a plynovodního vedení, doplnění uličních vpustí a odvodňovacích prvků vč. úpravy kanalizačních přípojek a revitalizace zeleně včetně sjednocení mobiliáře.
Investor: Město Horažďovice
Náklady dle projektu:   37 927 108 Kč bez DPH
Stavba polních cest C1 a C2 v k.ú. Želčany
Výstavba polních cest C1 a C2 v k.ú. Želčany a Olešná u Nezvěstic v kategorii P 4,0 / 30 s asfaltovým povrchem o celkové délce cca 2,148km, včetně realizace protierozních opatření a výsadby dřevin.
Investor: Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj
Náklady dle projektu:   38 400 000 Kč bez DPH
Rekonstrukce mostu přes Drnový potok po povodni na MK v obci Vrhaveč – rekonstrukce po povodni 2016
Rekonstrukce silničního mostu o jednom poli s nosnou konstrukcí z železobetonových nosníků, s železobetonovými opěrami. Most je založen na vrtaných pilotách.  Součástí rekonstrukce mostu byla oprava přilehlé komunikace.
Investor: Obec Vrhaveč
Náklady dle projektu: 3 153 000 Kč bez DPH
Hradešice – dostavba splaškové kanalizace
Výstavba gravitační splaškové kanalizace v obci Hradešice, za účelem
odvedení splaškových odpadních vod z celé obce na stávající čistírnu odpadních vod pod obcí Hradešice.
Celková délka kanalizace je 2500 m (DN 250, DN300).
Investor: Obec Hradešice
Náklady dle projektu:  20 776 000  Kč bez DPH
I/22 Malý Bor – průtah
Předmětem stavby byla rekonstrukce silnice I/22 a přilehlých chodníků a zpevněných ploch a dvou autobusových zastávek v průtahu obcí Malý Bor. Součástí stavby byla též oprava mostu ev.č. 22-031 o rozpětí 9,5 m a kanalizace. Délka úpravy je 1,030 km.
Stávající most ev.č. 22-031 – jednopólový, kolmý s deskovou železobet. konstrukcí (zabetonované prefa nosníky J 115) o rozpětí 9,5 m byl opraven odstraněním mostního svršku na nosnou konstrukci, vybudováním nové zpřažující desky, nové izolace, římsy, nové konstrukce vozovky a sanací spodní stavby.
Kanalizace – odvodnění silnice I/22 – stoka o průměru 300 mm z PP v délce 82 m; položení nové kanalizační stoky v souběhu se stávající – PP DN 400 – 68,5 m a PP DN 500 – 74 m; výstavba splaškové kanalizace – PP DN 200 – dl 28,1 m a PP DN 250 – v celkové délce 1 362,4 m, přípojky DN 150, šachty betonové.
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR,  Obec Malý Bor
Náklady dle projektu:  42 600 000 Kč bez DPH
Oprava asfaltového povrchu lesní cesty K rádiu FM+
Oprava povrchu vozovky lesní cesty na vrch Malá Doubrava v celkové délce 1,8 km vyrovnáním příčného profilu asfaltovým betonem ACP 16 a položením nové obrusné vrstvy z ACO 11 tl. 40 mm, včetně dosypání krajnic a úpravy přilehlých skládek.
Investor: Lesy České republiky, s.p.
Náklady dle projektu: 4 392 400 Kč bez DPH
Kř. II/169 a III/16910 - Zhůří
Oprava stávajícího živičného krytu silnice II/169 v úseku od křižovatky sil. II/169 a III/16910 přes obec Svojše na Zhůří. Součástí stavby byla dále oprava propustků, osazení dřevoocelových svodidel, osazení sněhových tyčí, provedení vodorovného dopravního značení a zpevnění krajnic. Celková délka úpravy byla cca 7,6 km.
Investor: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Náklady dle projektu:  43 618 000 Kč bez DPH
II/187 Hrádek - Sušice
Celoplošná oprava povrchu silnice II/187 v úseku mezi obcemi Hrádek u Sušice a Sušice o délce 2,275 km formou odfrézování stávajících asfaltových vrstev s vyrovnáním příčného profilu, lokální sanace a položení nové ložné a obrusné vrstvy. Součástí stavby byla také oprava (rekonstrukce) propustků, úprava odvodnění komunikace, výměna ocelových svodidel, rozšíření a zpevnění krajnic, vodorovné dopravní značení a výměna směrových sloupků.
Investor: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Náklady dle projektu:  14 305 000 Kč bez DPH
I/27 Železná Ruda - Alžbětín
Celoplošná oprava povrchu komunikace I/27 formou odfrézování asfaltových vrstev, následné provedení sanací podkladních vrstev a pokládky ložní vrstvy ACL 22 S PMB tl. 70mm a pokládky obrusné vrstvy z SMA 11 S PMB v tl. 40mm. Na závěr bylo obnoveno VDZ.
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Náklady dle projektu: 15.588.087 Kč bez DPH
I/22 Cehnice – Drahonice
Celoplošná oprava povrchu vozovky I/22 v úseku Cehnice – Drahonice. Vyfrézování stávajícího koberce mezi obcemi, lokální sanace, pokládka ložné vrstvy VMT a obrusné vrstvy SMA 11S. V průtahu obcí odfrézování stávající obrusné vrstvy, pokládka vyrovnávky, výztužné geomkompozitové mříže a pokládka obrusné vrstvy ACO 16S.
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Náklady dle projektu: 42 500 000 Kč bez DPH
Most ev.č. 185-006 před obcí Balkovy
Kompletní demolice stávajícího klenbového mostu ev. č. 185-006 na silnici II/185 a vybudování nového polorámového mostního objektu založeného na velkoprůměrových pilotách. Nosnou konstrukci mostu tvoří deska vetknutá na obou stranách do stěn opěr.
Investor: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Náklady dle projektu:   5 500 000 Kč bez DPH
Most ev.č. 117-035 před obcí Předslav
Kompletní demolice stávajícího klenbového mostu ev. č. 117-035 na silnici II/117 a vybudování nového polorámového mostního objektu založeného na velkoprůměrových pilotách. Nosnou konstrukci mostu tvoří deska vetknutá na obou stranách do stěn opěr.
Investor: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Náklady dle projektu:  4 491 039 Kč bez DPH
Komplexní řešení silnice III/16910 Srní - Modrava - Filipova Huť, 3. úsek
Rekonstrukce vozovky silnice III/16910 v úseku Modrava - Filipova Huť - hranice kraje o celkové délce ca. 4,53 km vč. výměny 13 ks stávajících propustků, vybudování opěrné zdi tvořené vyztuženým svahem s ozeleněným lícem (systém Green Terramesh), vybudování dešťové kanalizace, reprofilace příkopů, zpevnění rigolů, osazení dřevoocelových svodidel, osazení sněhových tyčí, provedení nového vodorovného značení a zpevnění krajnic.
Investor: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Náklady dle projektu:   35 500 000 Kč bez DPH
I/20 Písek - Protivín
Oprava vozovky silnice I/20 v průtahu města Písek a v úseku Myšenec – Protivín. Jednalo se o opravy lokálních poruch a výtluků v krytové vrstvě komunikace technologií: odfrézování, pokládka nové ložné vrstvy ACL a obrusné vrstvy SMA. Součástí prací bylo provedení vodorovného dopravního značení. Celková plocha lokálních oprav cca 18000m2.
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Náklady dle projektu:   9 070 000 Kč bez DPH
Návrat na obsah