Silnice_Klatovy_galerie_stavby 2018 - SILNICE_KLATOVY

K V A L I T A - T R A D I C E - S P O L E H L I V O S T
K V A L I T A - T R A D I C E - S P O L E H L I V O S T
K V A L I T A - T R A D I C E - S P O L E H L I V O S T
Přejít na obsah
REFERENČNÍ STAVBY 2018
I/22 Klatovy – Tyršova ulice
Oprava povrchu komunikace I/22 Tyršova ulice v Klatovech včetně rekonstrukce chodníků, vodovodu a veřejného osvětlení, včetně oprav objízdných tras.
Oprava živičného krytu vozovky v celkové délce 0,725 km. Byla provedena pokládka ložné vrstvy z asfaltového betonu VMT 22 PMB a pokládka koberce mastixového SMA 11 S PMB. Povrch komunikace byl opatřen VDZ v plastu. Rekonstrukce chodníků v celé konstrukci, osazení silničních kamenných a záhonových betonových obrubníků, osazení betonových palisád. Výměna vodovodních řadů z tlakové litiny DN 250 v délce 177m, DN 150 v délce 233m a DN 80 v délce 21m.
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Město Klatovy
Náklady dle projektu:  15 887 555 Kč bez DPH

I/27 Železná Ruda – okružní křižovatka
Výstavba čtyřramenné okružní křižovatky na silnici I/27 v průtahu města Železná Ruda v prostoru stávající průsečné křižovatky silnice I/27, silnice II/190 a místní komunikace (ul. Zahradní). Okružní křižovatka s vnějším průměrem 32 m, se šířkou jízdního pásu 6,5 m. V rámci stavby byla provedena úprava části silnic I/27, II/190, místní komunikace, chodníků a přeložka inženýrských sítí. Součástí stavby byla také oprava objízdných tras.

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Město Železná Ruda, Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Náklady dle projektu:  16 515 951 Kč bez DPH
II/186 Klatovy, Plánická ulice
Oprava povrchu silnice II/186 v celkové délce 1,456 km ve městě Klatovy. V celém rozsahu úpravy bylo provedeno odfrézování stávajících asfaltových vrstev, položena nová ložná a obrusná vrstva. Součástí stavby je úprava rozjezdů, úprava znaků inženýrských sítí, výměna šachtových poklopů a vodorovné dopravní značení, dále také stavební úpravy v ulici Dobrovského, Jiráskova a Plánická – stavební úpravy v místech stávajících přechodů, doplnění míst pro přecházení, ochranný ostrůvek u křižovatky Dobrovského-Pražská, doplnění dlažby s reliéfním povrchem u přechodů a míst pro přecházení, úprava autobusových nástupišť a veřejného osvětlení.
Investor: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Město Klatovy
Náklady dle projektu: 16 368 000 Kč bez DPH
I/27 oprava povrchu vozovky v úseku Gerlova Huť- Železná Ruda most ev.č. 27-110
Celoplošná oprava povrchu komunikace I/27 v celkové délce 4,3 km. Odfrézování asfaltových vrstev, následné provedení sanací podkladních vrstev asfaltovým betonem ACP 22 S a pokládky vrstev ACP 16 S, ACL 16 S PMB, ACL 22 S PMB a SMA 11 S PMB s použitím aramidových vláken. Dosypání krajnic a obnovení VDZ. Celková plocha opravovaného povrchu je 35 850 m2

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Náklady dle projektu:   35 245 208 Kč bez DPH
Výstavba polní cesty NCH 1 v k.ú. Horažďovice
Výstavba dvoupruhové polní cesty v kategorii P 7,00/50, o celkové délce 2,521 km, s povrchem z asfaltového betonu. V rámci stavby se realizovali hospodářské sjezdy, příkopy, propustky. Součástí výstavby byla i výsadba doprovodné zeleně (127 ks stromů a 43 ks keřů).  
Investor: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Náklady dle projektu: 38 779 169 Kč bez DPH

Výstavba polní cesty HPC5 a VPC6 v k.ú. Chlumčany
Výstavba polních cest HPC 5 a VPC 6 v k.ú. Chlumčany u Přeštic. Hlavní polní cesta HPC 5 - v kategorii P 5/30 s povrchem z asfaltobetonu – v délce 953 m, vč. hospodářských sjezdů, odvodnění a trvalého dopravního značení. Vedlejší polní cesta VPC 6 - v kategorii P 4/30 s povrchem z asfaltového betonu – v délce 1041 m, vč. hospodářských sjezdů, odvodnění a trvalého dopravního značení, sejmutí ornice. Součástí stavby byla výsadba stromů.


Investor: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Náklady dle projektu:  19 170 948 Kč bez DPH

Tupadly – chodník u silnice III/18515
Výstavba chodníku pro pěší podél silnice III/18515 v celkové délce 170m v konstrukčních vrstvách ze ŠD, MZK a asfaltových vrstev ACP a ACO včetně úpravy dvou nástupišť autobusových zastávek a osazení silničních a záhonových obrub. Součástí této akce byly stavební úpravy lávky přes Tupadelský potok, veřejné osvětlení, odvodnění komunikace (zřízení 9 nových uličních vpustí) a úprava vozovky podél nového chodníku. Dále byla provedena nová dešťová kanalizace z PP potrubí DN 300 a 400mm v celkové délce 93m

Investor: Město Klatovy
Náklady dle projektu: 3 140 496 Kč bez DPH

Výstavba – rekonstrukce polní cesty HPC 3 v k.ú. Velešice
Výstavba – rekonstrukce polní cesty HPC 3 v k.ú. Velešice v celkové délce 2,1 km s konstrukcí vozovky ze štěrkodrti, ACP 16 a ACO 11. Součástí stavby bylo zhotovení třech výhyben.

Investor: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Náklady dle projektu:  13 413 900 Kč bez DPH

II/191 kř. III/19123 – Janovice, 2.část
Celoplošná oprava krytu vozovky silnice II/119 v celkové délce cca 2,2 km. Po odfrézování byla provedena sanace propadlých okrajů vozovky z asfaltového betonu ACP 22 +, položena ložná vrstva ACL 22 S a obrusná vrstva ACO 11 S z modifikovaného asfaltu v celkové ploše 15 665 m2.  Dále bylo provedeno dosypání krajnic v šířce 0,75 m a obnovení vodorovného dopravního značení.

Investor: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o
Náklady dle projektu:  11 855 355 Kč bez DPH
I/27 Kokšín - Dehtín
Celoplošná oprava živičného krytu vozovky silnice I/27 v extravilánu obce Dehtín v  celkové délce 1 521 m, o celkové ploše 11 020 m2. Oprava zahrnovala výměnu obrusné asfaltové vrstvy SMA 11 S PMB a ložné asfaltové vrstvy ACL 22 S PMB. V místech hloubkových poruch byla lokálně provedena oprava podkladní vrstvy ACP 16 S. Součástí byla obnova vodorovného dopravního značení.
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Náklady dle projektu:  9 829 437 Kč bez DPH
I/22 Horažďovice - Skalnice
Celoplošná oprava povrchu silnice I/22 v extravilánu Města Horažďovice, v celkové délce 1,3 km. Obnova krytových vrstev vozovky (vyrovnávka  ACL 16 S, VMT 22 tl. 80, ACL 22 S PmB v tl. 70 mm, SMA 11 S PmB v celkové ploše 9 369 m2). V rámci stavby došlo k výměně ocelového svodidla o délce 42 m s 8 m dlouhými náběhy. Svodidla se opatřili směrovými sloupky. Stávající sjezdy se opatřily novými propustky a v celé trase úpravy došlo k obnovení vodorovného dopravního značení a doplnění svislého dopravního značení, vč. sloupků.
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Náklady dle projektu: 19 051 505 Kč bez DPH
Rekonstrukce komunikace Šmidingerova, Strakonice
Rekonstrukce stávajících komunikací, chodníků a odstavných ploch v ulici Šmidingerova o celkové délce úpravy cca 200 m.
Vozovka komunikací je s živičným krytem, parkovací pásy a chodníky s povrchem z betonové dlažby. Součástí stavby bylo také veřejné osvětlení, oprava vodovodu v délce cca 340m a rekonstrukce kanalizační stoky v délce cca 250 m vč. zřízení bet. šachet a rekonstrukce domovních přípojek.
Investor: Město Strakonice
Náklady dle projektu:  11 295 000 Kč bez DPH
III/16911 Skelná – Prášily, 1. a 3. úsek
Celoplošná oprava krytu vozovky sil. III/16911 v celkové délce 4,7km. Odfrézování krytových vrstev, pokládka výztužných geomříží, sanace neúnosných míst a pokládka krytových vrstev (ACL 22 a ACO 11 mod. v celkové ploše 29.900 m2). V rámci stavby bylo provedeno zřízení nových trubních propustků DN 400 a DN 600 a provedena oprava a sanace stávajících čel trubních propustků. Součástí stavby bylo také provedení vodorovného dopravního značení, osazení směrových sloupků, částečné vyčištění příkopů a zpevnění krajnic z vyfrézovaného materiálu.
Investor: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Náklady dle projektu:   32 436 000 Kč bez DPH
II/190 Špičák – Železná Ruda, oprava
Celoplošná oprava povrchu vozovky silnice II/190  v celkové délce cca 2,64km. Jednalo se o celoplošnou výměnu krytových vrstev vozovky včetně opravy trhlin. Po odfrézování byla provedena pokládka nové ložní vrstvy ACL 22 S z modifikovaného asfaltu a pokládka obrusné vrstvy ACO 11 S z modifikovaného asfaltu v celkové ploše cca 18 463 m2. Součástí stavby byla i úprava krajnic, 4 autobusových zastávek, provedení vodorovného dopravního značení a doplnění směrových sloupků.  
Investor: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Náklady dle projektu: 15 720 000 Kč bez DPH
Sušice - Lerchova, Klostermannova
Rekonstrukce místní komunikace (Lerchovy ulice) v délce 170m včetně stavební úpravy křižovatky (s ul. Klostermannova). Součástí rekonstrukce byla i úprava povrchu chodníků a zálivu autobusové zastávky, výstavba parkovacích pruhů, nové odvodnění komunikace, výměna veřejného osvětlení a úpravy sdělovacích vedení. Nový povrch komunikace (Lerchovy ul.) je z asfaltového betonu; povrch pravostr.chodníku z asf.betonu a povrch levostr. chodníku ze žulové mozaiky, autobusový záliv je vydlážděn žulovou dlažbou.
Investor: Město Sušice
Náklady dle projektu: 4 708 000 Kč bez DPH
III/1846 Vílov - Buková
Oprava části silnice III/1846 v extravilánu obce v celkové délce 2,4 km. V rámci opravy byl povrch vyrovnán vrstvou ACL 16+ a na něj položena obrusná vrstva ACO 11 v tl. 50 mm a zpevněny krajnice štěrkodrtí. Dále byla provedena kompletní oprava propustku.
Investor: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Náklady dle projektu: 7 973 486 Kč bez DPH
Návrat na obsah