Silnice_Klatovy_aktuality - SILNICE_KLATOVY

K V A L I T A - T R A D I C E - S P O L E H L I V O S T
K V A L I T A - T R A D I C E - S P O L E H L I V O S T
K V A L I T A - T R A D I C E - S P O L E H L I V O S T
Přejít na obsah
STAVBA PRŮTAHU V KOLINCI
V červnu 2022 započne po letech příprav stavba II/187 – „Průtah Kolinec“, která naváže
na realizovanou akci obchvatu Brodu. Stavba bude koncipována jako společná investiční akce
Plzeňského kraje, prostřednictvím Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, a městyse Kolinec.
POVINNOST VZORKOVÁNÍ ASFALTOVÝCH SMĚSÍ
V souladu s vyhláškou č. 130/2019 Sb.


S účinností od 1. června 2019, vstoupila v platnost vyhláška č.130/2019 Sb. o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem, platí povinnost vzorkovat veškeré vybourané asfaltové směsi. Jedná se o prováděcí vyhlášku zákona č.185/2001 o odpadech.

CENA MINISTERSTVA DOPRAVY

2017 - Byli jsme oceněni cenou ministerstva dopravy za silniční a dálniční stavbu do 150 mil. Kč.

           
2017 - Komplexní řešení silnice III/16910 Srní - Modrava - Filipova Huť  3 úsek

Zahájili novou stavební sezónu 2016
Zahájili novou stavební sezónu, nakoupili jsme novou stavební a dopravní techniku.
Na obalovně Dobršín jsme rozšířili výrobní program o „nízkohlučnou“ asfaltovou směs.


Rekonstrukce silnice II/171 Petrovice – Sušice
V měsíci listopadu 2015 jsme společně ve sdružení se společností Swietelsky stavební s.r.o. dokončili stavbu silnice II/171 v úseku Petrovice – Sušice. Nově zrekonstruovaný úsek měří 5 408 metrů, přičemž se jednalo především o výměnu krytových vrstev vozovky, úpravy sjezdů, rozjezdů, autobusových zastávek, nová čela betonového propustku a 212 metrů nového odvodňovacího žlabu. Realizací této stavby jsme přispěli ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy a lepšímu jízdnímu komfortu pro všechny účastníky silničního provozu.

Investor: Správa a údržba Plzeňského kraje, příspěvková organizace
Náklady dle projektu: 29 973 000,- Kč bez DPH
Celoplošná oprava povrchu vozovky I/27 v úseku Jesení – Onen Svět
V měsíci Lisopadu 2015 byla dokončena celoplošná oprava povrchu vozovky I/27 v úseku Jesení – Onen Svět. Oprava spočívala ve výměně asfaltového souvrství v celkové délce 1 918 metrů. Důvodem opravy byl stav komunikace, který vykazoval příčné a podélné trhliny, vysprávky, výtluky, zvýšené nezpevněné krajnice a zanesené příkopy. Nový povrch vozovky má za cíl prodloužení životnosti vozovky a zvýšení bezpečnosti silničního provozu.
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Náklady dle projektu: 13 876 281,- Kč bez DPH
Rekonstrukce silnice III/16910 Antýgl – Modrava
Dne 27.8.2015 byla slavnostně otevřena nově zrekonstruovaná silnice III/16910 v úseku Antýgl – Modrava. Úsek měří 4265metrů a rekonstrukce obnášela výměnu krytových vrstev vozovky, sanace okrajů vozovky, vyztužení silničních svahů systémem GreenTerramesh, osazení dřevoocelových svodidel, směrových sloupů, sněhových tyčí, rekonstrukce 24 propustků a provedení nového vodorovného značení Realizace stavby přispěje ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy na významné komunikaci v turisticky atraktivní lokalitě národního parku Šumava.
Investor: Správa a údržba Plzeňského kraje, příspěvková organizace
Náklady dle projektu: 37 900 000,- Kč bez DPH
Návrat na obsah