Silnice_Klatovy_Projekt_EU - SILNICE_KLATOVY

K V A L I T A - T R A D I C E - S P O L E H L I V O S T
K V A L I T A - T R A D I C E - S P O L E H L I V O S T
K V A L I T A - T R A D I C E - S P O L E H L I V O S T
Přejít na obsah 
V roce 2018 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0013163:
 
 
„Energetické úspory ve středisku Dobršín“
 
 
Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram ÚSPORY ENERGIE a je zaměřen na realizaci energetických úspor při zpracování kameniva v areálu výrobního střediska Dobršín. Energetických úspor bude dosaženo díky výměně stávajícího drtiče a třídiče za nové, energeticky výhodnější varianty a současně úprava zpracovatelského procesu vyřazením sklápěče z procesu manipulace. Místem realizace je areál výrobního střediska Dobršín.
 
Díky vyšší účinnosti motorových jednotek dojde ke snížení spotřeby energie na tunu zpracovaného odpadu, čímž dojde k celkovému snížení spotřeby energie ve zpracovatelském procesu. Dále díky vlastním pásovým pojezdům bude možné jak drtič, tak třídič přesouvat dle potřeby přímo k připraveným deponiím a bude možné materiál k úpravě nakládat přímo do násypek, čímž zcela odpadne potřeba využívat areálový sklápěč. Dojde tedy k úspoře energie jak díky snížení provozních spotřeb, tak díky zjednodušení celého zpracovatelského procesu.
 
Z hlediska žadatele dojde v důsledku projektu ke snížení spotřeby energie v podniku a tím ke snížení nákladů na zpracovatelský proces.  Hlavními přínosy pro region a EU bude snížení emisí z provozu technologií, a tedy snížení zatížení lokálního a regionálního ovzduší, dále díky nižší spotřebě bude omezen dovoz paliv, což omezí jak vyvolané náklady na dopravu paliv, tak i závislost státní a evropské ekonomiky na dovozu fosilních paliv.
 

Dokončení projektu je předpokládáno v roce 2018.Návrat na obsah