Silnice_Klatovy_Projekt_EU_2 - SILNICE_KLATOVY

K V A L I T A - T R A D I C E - S P O L E H L I V O S T
K V A L I T A - T R A D I C E - S P O L E H L I V O S T
K V A L I T A - T R A D I C E - S P O L E H L I V O S T
Přejít na obsah 
V roce 2018 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0013164:

 
„Energetické úspory ve středisku Svrčovec“

 
Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram ÚSPORY ENERGIE a je zaměřen na realizaci energetických úspor v obalovně a betonárce Svrčovec při manipulaci se vstupními surovinami a prostřednictvím výměny starého kolového nakladače za úspornější verzi.
Vyměňovanou technologií je velkokapacitní kolový čelní nakladač UNC 200, který je využíván na manipulace se vstupními sypkými materiály, primárně k navážení kameniva do násypek dávkovačů obalovny, k navážení štěrků a kameniva do boxů betonárky a pro rovnání štěrků a kameniva na vstupních mezideponiích.  Problémem je jeho vysoká spotřeba a tím i vysoká finanční náročnost manipulační části výrobního procesu.
Čelní nakladač je dnes již zastaralou technologií, která sice vyhovuje z hlediska kapacit, ale energeticky velmi neefektivní, neboť spotřeba paliva (motorové nafty) je vzhledem k výkonu motoru vysoká a neodpovídá dnešním požadavkům na účinnost ve výrobních procesech podobného typu. Manipulace se vstupní surovinou je tedy po energetické stránce výrazně ztrátová a projevuje se negativně na celkových provozních nákladech jak obalovny, tak betonárky a v konečném důsledku snižuje celkovou efektivitu obou dotčených výrobních procesů.
Z hlediska žadatele dojde v důsledku projektu ke snížení spotřeby energie v podniku a tím ke snížení nákladů na zpracovatelský proces.  Hlavními přínosy pro region a EU bude snížení emisí z provozu technologií, a tedy snížení zatížení lokálního a regionálního ovzduší, dále díky nižší spotřebě bude omezen dovoz paliv, což omezí jak vyvolané náklady na dopravu paliv, tak i závislost státní a evropské ekonomiky na dovozu fosilních paliv.

Dokončení projektu je předpokládáno v roce 2019.

Návrat na obsah