Silnice_Klatovy_Projekt_EU_3 - SILNICE_KLATOVY

K V A L I T A - T R A D I C E - S P O L E H L I V O S T
K V A L I T A - T R A D I C E - S P O L E H L I V O S T
K V A L I T A - T R A D I C E - S P O L E H L I V O S T
Přejít na obsah 
V roce 2019 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017454:

 
„Energetické úspory ve středisku Beňovy“

 
Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram ÚSPORY ENERGIE a je zaměřen narealizaci energetických úspor ve výrobním procesu v pískovně Beňovy. Těchto úspor bude dosaženo výměnou dvou starých zastaralých technologií za jeden nový stroj, speciálně určený pro těžební a rekultivační operace v pískovně.Realizace projektu bude probíhat na nemovitostech, které má společnost žadatele pronajaty od Města Klatovyv k.ú Bezděkov u Klatov.
Projekt řeší problémsoučasné nadměrné spotřeby primárního paliva (nafty), ale i spotřeba ostatních provozních kapalin (např. v hydraulických systémech) se postupně zvyšuje a prodražuje celkové provozní náklady recyklačního procesu.Stávající stroje, dozer a nakladač, jsou již značně zastaralé stroje s neefektivními motory a svou povahou ne zcela vhodné pro moderní způsoby těžby.
Díky realizaci projektu dojde k razantnímu snížení spotřeby energie v podobě primárního paliva (motorové nafty), neboť kromě vyššího výkonu nového typu motoru bude také zvýšena jednorázová kapacita stroje pro jednotlivý úkon, čímž bude možno na stejný objem prací kalkulovat s menším počtem motohodin. Nedojde sice k celkovému zvýšení výkonu (objem zpracovávané suroviny je závislý na kapacitních možnostech ostatních technologií a těžebních limitech), ale ke snížení spotřeb a tím k celkovému zefektivnění energetické bilance ve výrobním procesu.

Realizací projektu dojde k naplnění těchto cílů:
•        zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů
•        snížení spotřeby energií
•        snížení emisí CO2
•        snížení emisí ostatních znečišťujících látek (NOX, SO2, VOC, pevné částice)
•        zvýšení konkurenceschopnosti žadatele na trhu

Dokončení projektu je předpokládáno do koncečervna roku 2020.Návrat na obsah