Silnice_Klatovy_Projekt_EU_4 - SILNICE_KLATOVY

K V A L I T A - T R A D I C E - S P O L E H L I V O S T
K V A L I T A - T R A D I C E - S P O L E H L I V O S T
K V A L I T A - T R A D I C E - S P O L E H L I V O S T
Přejít na obsah 
V roce 2019 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0016503:
 

 
„Energetické úspory ve středisku Dobršín II“

 
Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram ÚSPORY ENERGIE a je zaměřen nazefektivnění manipulačního procesu ve výrobním areálu společnosti Silnice Klatovy, a.s. v Dobršíně. K tomuto zefektivnění dojde vyřazením staré technologie a jejím nahrazením novou generací obdobné technologie s obdobnou kapacitou a účelem, ale znatelně úspornějším motorem, který dokáže podat stejný výkon při nižší spotřebě.
Projekt řeší problémsoučasné nadměrné spotřeby primárního paliva (nafty), ale i potřebu neustálé údržby a drobných oprav, aby byla stávající technologie udržována v chodu. Využití nakladače v náročných podmínkách výrobního střediska, kde probíhá recyklace, výroba asfaltových směsí a manipulace s materiály všechno druhu, se samozřejmě projevuje v jeho opotřebení a z toho vyplývající snižující se efektivitě dané jak celkovým opotřebením, tak i rokem výroby, a tedy celkovým technologickým zastaráním.
Díky realizaci projektu dojde k zefektivnění celého manipulačního procesu a snížení spotřeby primární energie (motorové nafty). To bude mít zprostředkovaný dopad nejen na životní prostředí (díky nižší spotřebě fosilních paliv při stejném užitečném výkonu), ale i na hospodaření společnosti, kdy bude možno manipulovat se stavebním materiálem s menšími jednotkovými náklady.
Realizací projektu dojde k naplnění těchto cílů:

• zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů
• snížení spotřeby energií
• snížení emisí CO2
• snížení emisí ostatních znečišťujících látek (NOX, SO2, VOC, pevné částice)
• zvýšení konkurenceschopnosti žadatele na trhu

Dokončení projektu je předpokládáno do konce září roku 2020.Návrat na obsah