Silnice_Klatovy_Projekt_EU_5 - SILNICE_KLATOVY

K V A L I T A - T R A D I C E - S P O L E H L I V O S T
K V A L I T A - T R A D I C E - S P O L E H L I V O S T
K V A L I T A - T R A D I C E - S P O L E H L I V O S T
Přejít na obsah 
„Instalace technologie pro využití recyklátu v obalovně Svrčovec“

V roce 2019 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem CZ.01.3.14/0.0/0.0/18_186/0018465, pod názvem „Instalace technologie pro využití recyklátu v obalovně Svrčovec“.

Tento projekt byl financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram Nízkouhlíkové technologie IV. Výzva - c) Druhotné suroviny a byl zaměřen na obměnu a doplnění stávající technologie obalovny společnosti Silnice Klatovy a.s. ve Svrčovci tak, aby technologie po instalaci byla schopna zpracovávat asfaltový recyklát, který je odpadem získávaným v rámci silničních staveb prováděných společností. Přehled základních údajů o projektu uvádíme níže.

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Název výzvy: Nízkouhlíkové technologie IV. Výzva – c) Druhotné suroviny
Název projektu: Instalace technologie pro využití recyklátu v obalovně Svrčovec
Registrační číslo: CZ.01.3.14/0.0/0.0/18_186/0018465
Jméno žadatele: Silnice Klatovy a.s.
Termín realizace: 31.5.2019 – 23.7.2020
Způsobilé výdaje: 27 594 022,91 Kč
Dotace: 9 657 908,01 Kč

Popis a výsledky projektu:

Předmětem projektu bylo zvýšení konkurenceschopnosti provozu obalovny Svrčovec, a to zavedením využívání druhotných surovin, respektive recyklovaného asfaltového R-materiálu v rámci výroby nových asfaltových směsí. Smyslem využívání druhotných surovin v podobě R-materiálu je úspora nákladů při výrobě asfaltových směsí, zejména díky nižšímu podílu přírodního kameniva a asfaltového pojiva. Došlo k významnému omezení využívání primárních přírodních zdrojů a také byl podstatným způsobem omezen obsah zabudovaného uhlíku, díky snížení potřeby dovážení těchto přírodních zdrojů nákladními automobily. Odpadní asfaltový recyklát je za tímto účelem upravován do podoby certifikovaného R-materiálu formou jeho drcení a třídění tak, aby tuto druhotnou surovinu bylo možné znovu zapojit do výroby.

Investiční podstatou projektu byla změna některých technologických uzlů v rámci stávajícího zařízení obalovny a přidání některých nových částí technologie. Konkrétně se jednalo o speciální technologii určenou pro přidávání R-materiálu do výroby. Upravená technologie umožňuje dávkování R-materiálu přímo do míchačky. Vzhledem k tomu, že u asfaltové směsi musí být dodržena přesná výsledná teplota a R-materiál je dávkován tzv. za studena, lze tohoto stavu dosáhnout pouze jediným způsobem, a to zvýšením teploty u přírodního kameniva. Toto přírodní kamenivo je tak nutné prostřednictvím sušícího bubnu před procesem míchání ohřát na takovou teplotu, aby po jeho smíchání s R-materiálem v míchačce, došlo k ustálení teploty výsledné směsi na předepsanou teplotu. Součástí dodávky technologie pak byl také nový systém řízení celé technologie, který zapojení nového technologického celku umožnil.

I přes některá úskalí, která projekt provázela (např. probíhající pandemie COVID-19), se projekt podařilo úspěšně dokončit a technologie je tak od roku 2020 v plném provozu. V současné době je tak do asfaltových směsí na obalovně přidáván R-materiál 16 RA 0/11 F1 (max. frakce kameniva 11 mm), který je zapojen do výroby v množství cca 15 – 30 %, dle konkrétního typu asfaltové směsi v souladu s technologickými předpisy a normami. Asfaltové směsi s podílem R-materiálu jsou aktuálně vyráběny u více než 90 % celkové produkce obalovny. V hrubých číslech je tak díky přidávání R-materiálu ročně ušetřeno více než 15 000 tun přírodního kameniva a také až 800 tun asfaltového pojiva. V neposlední řadě je třeba zdůraznit, že kvalita výsledných asfaltových směsí s podílem R-materiálu je plně srovnatelná s se směsmi bez R-materiálu a v souladu s českými i evropskými normami.

Celkové způsobilé náklady projektu představovaly částku 27 594 022,91 Kč z nichž bylo 35 % kryto poskytnutou dotací, v absolutní výši 9 657 908,01 Kč. Přesto, že tato investice byla z finančního hlediska velmi významná, společnost Silnice Klatovy a.s. ji považuje za velmi přínosnou a chtěla by se v budoucnu zaměřit například na zvýšení podílu přidávaného R-materiálu do asfaltových směsí na obalovně Svrčovec, nebo přidáváním R-materiálu na své druhé obalovně Dobršín.

Ke stažení:

                                              


Fotografie k projektu:
Návrat na obsah