Silnice_Klatovy_Projekt_EU_5 - SILNICE_KLATOVY

K V A L I T A - T R A D I C E - S P O L E H L I V O S T
K V A L I T A - T R A D I C E - S P O L E H L I V O S T
K V A L I T A - T R A D I C E - S P O L E H L I V O S T
Přejít na obsah 
V roce 2019 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem CZ.01.3.14/0.0/0.0/18_186/0018465:

 
 

 
„Instalace technologie pro využití recyklátu v obalovně Svrčovec“

 
Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram Nízkouhlíkové technologie IV. Výzva - c) Druhotné surovinya je zaměřen naobměnu a doplnění stávající technologie obalovny společnosti Silnice Klatovy a.s. ve Svrčovci tak, aby technologie po instalaci byla schopna zpracovávat asfaltový recyklát, který je odpadem získávaným v rámci silničních staveb prováděných společností. Instalace technologie umožní přidávání recyklátu za studena do balených asfaltových směsí jako náhradu kameniva a tím jeho recyklaci, druhotné zpracování a využití v rámci nových staveb.

Projekt řeší problémrecyklace a druhotného využití asfaltového recyklátu, který je primárně ve formě asfaltových ker získáván v rámci prováděných staveb a demolic stávajících asfaltových komunikací. Tyto asfaltové kry mohou být pomocí odrazového drtiče a navázané třídiče drceny na asfaltový recyklát, který může být následně znovu využit v rámci výroby asfaltových směsí. To však vyžaduje instalaci specifické technologie v rámci obalovny, neboť standardní technologie obalovny není schopna recyklát do balených asfaltových směsí zpracovávat.   

Díky realizaci projektu bude žadatel schopen využít odpadní asfaltový recyklát a jeho druhotné zpracování v rámci balených asfaltových směsí. Díky využití recyklátu dojde nejen k úspoře nového kameniva, ale také finančním úsporám v rámci procesu výroby balených směsí. Sníží se tak také množství odpadu produkovaného v rámci staveb a demolic, neboť tento odpad bude možné recyklovat, zpracovat a druhotně využít.

Dokončení projektu je předpokládáno do konceroku 2020.


Návrat na obsah