Silnice_Klatovy_Projekt_EU_6 - SILNICE_KLATOVY

K V A L I T A - T R A D I C E - S P O L E H L I V O S T
K V A L I T A - T R A D I C E - S P O L E H L I V O S T
K V A L I T A - T R A D I C E - S P O L E H L I V O S T
Přejít na obsah 
V roce 2019 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0016502:
 
 

 
„Energetické úspory ve středisku Luby“

 
Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram ÚSPORY ENERGIE a je zaměřen nazefektivnění manipulačního procesu ve stavebním dvoře společnosti Silnice Klatovy, a.s. v Lubech. K tomuto zefektivnění dojde vyřazením staré technologie a jejím nahrazením novou generací obdobné technologie s obdobnou kapacitou a účelem, ale znatelně úspornějším motorem, který dokáže podat stejný výkon při nižší spotřebě.Místem realizace je stavební dvůr v Lubech, ve vlastnictví společnosti Silnice Klatovy, a.s., konkrétně parcely č. 617/1, 617/2, 617/6, 617/7, 3479/2, 3479/5, 3479/6 v k.ú. Klatovy.
Projekt řeší problémsoučasné nadměrné spotřeby primárního paliva (nafty), ale také neustálou údržbu a drobné opravy stávající technologie, aby byla udržována v chodu.Využití nakladače v náročných podmínkách deponie s vysokou prašností abrazívních materiálů přispívá k velkému opotřebení stroje a z toho vyplývající snižující se efektivitě dané nejen celkovým opotřebením, ale i rokem výroby, a tedy celkovým technologickým zastaráním.
Díky realizaci projektu dojde kzefektivnění celého manipulačního procesu a snížení spotřeby primární energie (motorové nafty). To bude mít zprostředkovaný dopad nejen na životní prostředí (díky nižší spotřebě fosilních paliv při stejném užitečném výkonu), ale i na hospodaření společnosti, kdy bude možno manipulovat se stavebním materiálem s menšími jednotkovými náklady.
Realizací projektu dojde k naplnění těchto cílů:

• zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů
• snížení spotřeby energií
• snížení emisí CO2
• snížení emisí ostatních znečišťujících látek (NOX, SO2, VOC, pevné částice)
• zvýšení konkurenceschopnosti žadatele na trhu

Dokončení projektu je předpokládáno do konce září roku 2020.Návrat na obsah